0 košík

V poptávce není žádný produkt.

Kategorie

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Václav Klaška, Nad Zámkem 1455/27, Šlapanice, zapsanou v živnostenském listě vedeného u Mú Šlapanice, dne 23.6.1999, č.j. 99ŠL/665, ev. č. 370304-5820-00., IČO 64503879, DIČ CZ7006233784 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

1.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.4. V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného kupujícím, dojde k uzavření smlouvy, až po schválení vzorku prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je potisk zboží dodaného kupujícím v případě, pokud jsou jeho výrobní kapacity plně vytíženy.

1.5. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.

1.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 2

 

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. Kupní cena zboží a služeb (potisku)

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni podpisu smlouvy.

3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR a náklady na balení zboží, pokud je cena dodávaného zboží nad 4 000 Kč (bez DPH).

3.3. Pokud je cena dodávaného zboží 4 000 Kč (bez DPH) a méně, je kupující povinen zaplatit náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR a náklady na balení zboží ve výši 100 Kč.

3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

3.6. Pokud cena zboží s potiskem dle ceníku nedosahuje výše minimální hodnoty podle bodu 9.1., zvyšuje se k taková cena zboží s potiskem na pevnou částku 1 250 Kč

3.7. Cena potisku zboží dodaného kupujícím bude mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuta zvlášť mimo ceník katalogu. Cena potisku zboží uvedená v katalogu v případě potisku zboží dodaného kupujícím je nezávazná a je pouze orientační.

3.8. Vzorek zboží s potiskem, poskytnutý prodávajícím kupujícímu před zahájením výroby zboží s potiskem není zahrnut v kupní ceně zboží a kupující je povinen vzorek zboží s potiskem zaplatit nad rámec dohodnuté rozsahu kupní smlouvy. Cena vzorku a potisku je dána jednotkovou cenou zboží dle kupní smlouvy.

 

 

4. Dodací lhůta

4.1. Termín dodání zboží je uveden v kupní smlouvě. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu pro zakázky bez potisku je termín dodání uveden v zaslaném přijetí objednávky prodávajícím podle odstavce 1.2.

4.2. Termín pro dodání zboží s potiskem uvedený v kupní smlouvě počíná běžet až od schválení grafiky potisku kupujícím. Pokud ke dni uzavření kupní smlouvy není ze strany 3 kupujícího schválená grafika potisku, prodlužuje se termín dodání uvedený v kupní smlouvě o dobu, která uplyne od uzavření smlouvy do doby schválení grafiky potisku kupujícím.

4.3. Předpokládané termíny výroby pro potisk zboží, počítáno ode dne schválení návrhu, pokud schváleno do 13:00 hodin, jsou:

- 2 pracovní dny pro objednávky s potiskem zboží v hodnotě do 5 000 Kč;

- 3 pracovní dny pro objednávky s potiskem zboží v hodnotě od 5 001 Kč do 7 500 Kč;

- 5 pracovních dnů pro objednávky s potiskem zboží v hodnotě od 7 501 Kč do 17 500 Kč;

- 7 pracovních dnů pro objednávky s potiskem zboží v hodnotě od 17 501 Kč do 25 000 Kč.

4.4. Termíny výroby jsou odhadované a nezávazné a nezahrnují technologie s vyšívacím programem, 3D etiketu/doming, ražbu. Prodávající může s kupujícím pro specifické objednávky dohodnout jiný termín dodání.

4.5. Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.

4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena potisku takto:

a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,

b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních dnů.

5. Dodací podmínky

5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:

1. kurýrní služba (nezávislý dopravce),

5.2. Místem a časem dodání zboží kupujícímu je předání zboží prvnímu nezávislému dopravci (kurýrní služba, např. GEIS CZ s.r.o.) v sídle prodávajícího,

5.3. Za podmínek uvedených v bodě 3.3., platí kupující prodávajícímu náklady na dopravu formou zvláštní položky ve faktuře.

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s potiskem s rozdílem 5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena poměrně změní.

5.6. Potištěné zboží může být baleno jinak než zboží bez potisku, bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Žádost o speciální balení musí být zaslána písemně a může být dále účtována. 4

 

6. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě podmínka způsobu úhrady kupní ceny:

A. na základě faktury po dodání zboží,

B. 100 % záloha vč. DPH předem na základě proforma faktury,

C. proforma fakturovaná záloha + na základě faktury po dodání zboží,

6.3. Nepřekročí-li kupní cena objednaného zboží bez DPH částku 1 250 Kč je možné zvolit pouze varianty B nebo C, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

6.4. Při variantě B, C pak kupní smlouva v elektronickém provedení s výčtem všech cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.

6.5. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci) dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

6.6. Splatnost kupní ceny je do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však do 21 dnů od dodání zboží, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

6.7. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

6.8. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.9. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.10. Prodávající posílá faktury výhradně elektronicky na předem stanovenou e-mailovou adresu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že kupující neupozorní prodávajícího na změnu e-mailové adresy, neodpovídá prodávající za odeslání faktury na neaktuální e-mailovou adresu.

 

 

 

7. Smluvní pokuty 5 7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta A až C bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné

právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (či e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

 

 

9. Jiná ustanovení

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 1 250 Kč bez DPH, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je kupující povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk. Podrobně tyto povinnosti jsou uvedeny v „Podkladech k potisku zboží“, které jsou přístupné na stránkách www.reklamnidarky.cz a kupující prohlašuje, že se s jejich obsahem seznámil. Pokud kupující nesplnění povinnosti uvedené v „Podkladech k potisku zboží“, prodávající neodpovídá za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. 6 9.3. V případě použití grafického motivu společnosti Václav Klaška má kupující oprávnění použít grafický motiv pouze k potisku předem domluveného propagačního předmětu, k žádnému dalšímu jinému použití grafického motivu kupující není oprávněn.

9.4. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

9.5. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.

9.6. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:

Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující:

a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku,

d) odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění.

Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující:

a) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,

b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od kurýrní služby (nezávislý dopravce) je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu kurýrní služby (nezávislý dopravce).9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.9. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.

9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.11. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy. 7

 

9.12. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50 Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

9.13. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.14. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

9.15. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

9.16. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

9.17. Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0 % – 15 % proti původnímu zadání.

9.18. U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Kupující, pokud je fyzická osoba podnikatel, uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

10.2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

10.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze. 8

 

10.4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

 

11. Závěrečné ustanovení

11.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

11.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

11.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě, jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

11.5. VODP jsou platné od  1.1. 2021 do vydání nových VODP.